[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
นายกล่ำ หาโกสีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
นางดารุณี  กำจัดภัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
+++ กลุ่มงานบริหารบุคคล+++
 
     7.แบบประเมินวิทยะฐานะ แบบใหม่ ว.21
        7.1.แบบคำขอ
 
 

 


ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
กรรมการสถานศึกษา
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

<< พฤษภาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

 
 

สารสนเทศโรงเรียน >> การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

 ข้อมูลพื้นฐาน

   O1 : โครงสร้างสถานศึกษา

   O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

   O3 : อำนาจหน้าที่

   O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

   O5 : ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

   O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

   O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

   O8 : Q&A (ถาม-ตอบ)

   O9 : Social Network

การบริหารงาน

  การดำเนินงาน

   O10 : แผนปฏิบัติการประจำปี

   O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน 

   O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  การปฏิบัติงาน

   O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  การให้บริการ

   O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

   O15 : ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

   O16 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

   O17 : E-Service

การบริหารงานงบประมาณ

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   019 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

   O20 : รายงานผลการใชัจ่ายงบประมาณประจำปี

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

   O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ

   O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

   O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

   O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

   O37 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  แผนป้องกันการทุจริต

   O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

   O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

   O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

   O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สารสนเทศโรงเรียน5 อันดับล่าสุด

      การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 11 / ก.ย. / 2563
      กรรมการสถานศึกษา 27 / ม.ค. / 2556
      ข้อมูลบุคลากร 5 / พ.ย. / 2554
      ข้อมูลนักเรียน 5 / พ.ย. / 2554
      พันธกิจ เป้าหมาย 5 / พ.ย. / 2554


.